امکانات وتاسیسات مجتمع آوای وحش کاشان

کاشان مشاهده فهرست کامل تاسیسات مجتمع آوای وحش

امکانات مجنمع

دراین بخش میتوانید کلیه تاسیسات زیربنایی وساختاری مجتمع آوای وحش و همینطور تاسیساتی که در آینده اضافه خواهدشد را مشاهده نمایید

  • تاسیسات زیربنایی و ساختاری
  • برق اضطراری درموقعیت های قطعی برق شبکه
  • حفاظ گرداگرد مجتمع به صورت دوجداره
  • چراگاه طبیعی و صخره
  • فضای سبز و نهالکاری گسترده درسطح مجتمع
  • راه های ماشین رو و راههای ارتباطی در سراسر مجتمع
  • آبشخور و آخور دام
  • درمانگاه وزایشگاه اختصاصی حیوانات
  • سیلوی ذخیره خوراک دام
Macbook Video Underlay

ساختمان اداری

ساختمان های اداری مجهز با فضای کاری مناسب مختص پرسنل مجتمع

حفاظ محافظ

شبکه حفاظ دوجداره محافظ گرداگرد مجتمع دربرگیرنده تمامی محیط مجتمع برای حفظ امنیت مجتمع در برابرعوامل بیرونی

شبکه برق اضطراری

شبکه برق اضطراری مجتمع برای استفاده در مواقع قطعی برق شبکه شهرو استفاده در مواقع اضطراری وبحرانی

مراتع طبیعی

وجود مراتع طبیعی و صخره های طبیعی در اقسا نقاط مجتمع برای شبیه سازی فضای مطلوبتر وهمینطورتغذیه گونه های جانوری

فضای سبز

فضای سبز نهالکاری شده در سطح گسترده ای از مجتمع وایجاد فضای طبیعی مطلوب.

مسیرهای ارتباطی

ایجاد مسیرهای ارتباطی و راه های ماشین رو درسراسر فضای مجتمع بمنظورتردد اسان.

درمانگاه مخصوص حیوانات

فراهم سازی درمانگاه وزایشگاه مخصوص گونه های جانوری و تجهیزات پیشرفته.

سیلوی ذخیره سازی

ایجاد سیلوی ذخیره سازی خوراک دام با قابلیت ذخیره سازی درمقیاس صنعتی.

انبارذخیره سازی

انبازذخیره سازی خوراک مختص ذخیره سازی خوراک گونه های جانوری مجتمع.